ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ PDF ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ Adobe Reader ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

     Adobe Reader ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ Adobe Reader    《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》

     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 《 ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ 》᠂ 《 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ 》᠂ 《 ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ 》᠂ 《 ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 》᠂ 《 ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ 》᠂《 ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》᠂ 《 ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 》᠂ 《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ 》᠂ 《 ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠣᠶᠤᠳᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠧᠣᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃


 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ
 108 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.7.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 107 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.6.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 106 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.5.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 105 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.4.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 104 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.3.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 103 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.2.29 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 102 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2016.1.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 101 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.12.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.11.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 99 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.10.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 98 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.09.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 97 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.07.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 96 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.06.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 95 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.05.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 94 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.04.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 93 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.03.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 92 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2015.01.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 91 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.12.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 90 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.11.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 89 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.10.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 88 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.09.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 87 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.07.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 86 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.06.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 85 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.05.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 84 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.04.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 83 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.03.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 82 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2014.01.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 81 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.12.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 80 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.11.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 79 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.10.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 78 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.09.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 77 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.07.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 76 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.06.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 75 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.05.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 74 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.04.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 73 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.02.28 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 72 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2013.01.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 71 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.12.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 70 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.11.30 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 69 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.10.31 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 68 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.09.30 ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 67 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.07.31 ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 66 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.06.30 ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 65 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.05.30 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 64 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.04.30 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 63 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.03.31 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 62 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2012.01.31 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 61 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.12.31 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 60 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.11.30 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 59 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.10.31 ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 58 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.09.30 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 57 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.07.30 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 56 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.06.30 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 55 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.05.25 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 54 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.04.25 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 53 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.02.22 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 52 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011.01.23 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 51 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.12.23 ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 50 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.11.13 ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 49 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.10.19 ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 48 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.08.17 ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 47 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.07.03 ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2010.06.04 ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 45 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.05.01 ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 44 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.02.15 ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 43 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2010.01.10 ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 42 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.12.11 ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠨᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 41 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.11.06 ᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ᠂
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 40 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.07.15 ᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ᠂
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 39 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.06.12 ᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ᠂
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 38 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.05.22 ᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ᠂
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 37 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.04.20 ᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 36 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.03.31 ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠂
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 35 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2009.01.23 ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 34 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.12.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ
2008.12.20 ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠣᠯᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠩᠭᠣᠸ᠎ᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ
2008.12.19 ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2008.12.19 ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2008.12.15 ᠪᠠᠲᠤᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 33 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.11.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 32 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.10.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 31 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.09.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 30 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.07.20 ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 29 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.06.20 ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 28 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.05.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 27 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2008.04.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣ᠂ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.09.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 25 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.07.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 24 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.06.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 23 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.05.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 22 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.04.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.03.20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2007.01.19 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠬᠦᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠠᠰ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2006.05.18 ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2006.02.20 ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2006.01.20 ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2005.06.04 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.04.28 ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.02.04 ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.11.01 ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.10.01 ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.09.20 ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.05.04 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2004.01.01 ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠬᠣᠪᠢᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.12.04 ᠠ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.11.04 ᠠ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂
ᠰᠣ᠊᠂ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.10.04 ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.09.04 ᠣᠤ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.08.04 ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.07.04 ᠰ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.06.04 ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠵᠤᠵᠠᠪ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003.05.04 ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ

          ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ