<< ᠮᠦᠷᠥᠬᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ >>

    2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠳᠣ ᠭᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠦᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠨᠥᠬᠦᠷ << ᠮᠦᠷᠥᠬᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ >> ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ  ᠢᠶᠡᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭ᠊ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠦ᠃
    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------