ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ     ᠵᠠᠩᠭᠢ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦ ᠠᠪᠦᠭᠠᠢ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠻᠢ ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ  
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
《ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ 》ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ
ᠨᠠ᠊᠂ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》 ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  
ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ  
2020 ᠣᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠨᠫᠢᠺ ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠳᠤ  
ᠮᠠᠶᠢᠺᠷᠣᠰᠣᠹᠲ ᠨᠣᠺᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ  
ᠯᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠰᠢᠨᠺᠠᠨᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 500 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ  
Windows XP ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  
ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ

<< ᠮᠦᠷᠥᠬᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ >>  
ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ( 2012 )
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
2011 ᠣᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
2011 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ  
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠪᠡ  
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ( 2011 )  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ( 2011 )
2010 ᠣᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠰᠤ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ  
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠳᠡᠬᠢ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ  
2010 ᠣᠨ ᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ << ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ  
<< ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷ  
5 ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ  
2010 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
2010 ᠣᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ  
<< ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ >> ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ  
<< ᠬᠥᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ >> ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ  
10 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠤᠮᠣᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  
ᠰᠣᠣᠺᠣᠺᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠤᠷᠢᠣ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ  
2010 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ( 2010 )  
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2010  
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠲᠣᠩᠴᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
ᠡ᠊᠂ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ << ᠪᠦᠷᠲᠡ ᠰᠠᠷᠠ >> ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ  
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  
ᠷᠣᠣᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  
<< ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ >> ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ  
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ  
ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
2009 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠭᠣᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2009  
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  
ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠺᠠᠱ᠋ᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ  
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ 2008  
ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠺᠠᠱ᠋ᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ( ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ )
ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠢᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ << ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ >> ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
<< ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠴᠢᠷ >> ᠤ᠋ᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  
ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
08 ᠣᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠪᠠ  
ᠰᠡᠨᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠰᠡᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ  
2008 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ  
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  
2008 ᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ  
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
ᠨᠠᠰᠦ᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠢᠷ  
ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ  
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ( ᠶᠠᠫᠤᠨ )
ᠷᠣᠣᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  
ᠮᠠᠨᠳᠠ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ  
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ --- ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ  
ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠺᠣᠣᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠰᠠᠢᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ  
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  
ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  
ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ

     ---------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ----------