ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ    ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ    ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ    ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ    ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ
  ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ    ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ    ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ

 ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ᠂ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ
 ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ

  ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠸᠢᠳᠡᠣ᠋ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ


        -- ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ --

      

      ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ
ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ


ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠦ ᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ