ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠳᠠ Microsoft IE 8.0 ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ Google Chrome᠂ Apple Safari ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ !
   ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ     ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ     ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ     ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ
   ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ     ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ     ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ
   ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ( 108 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ )  
   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  
   ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦ ᠠᠪᠦᠭᠠᠢ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠻᠢ ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ  
   《ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ 》ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ
   ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ
   ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠪᠠ
   ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  
   2020 ᠣᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠨᠫᠢᠺ ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠳᠤ
   ᠯᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠰᠢᠨᠺᠠᠨᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 500 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ
   ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠂᠂᠂
   << ᠮᠦᠷᠥᠬᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ >>
   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ
   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ
   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ᠊᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠡᠴᠡ᠂᠂᠂
   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ( ᠸᠢᠳᠡᠣ᠋ )
   ᠡᠢᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ
   ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠂᠂᠂᠂
   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠨ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ
    ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠸᠢᠳᠡᠣ᠋ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠸᠢᠳᠡᠥ᠊ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ

   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
   ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
   ᠷᠢ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠺᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ
   ᠡ᠊᠂ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠺᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ
   ᠠ᠊᠂ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ
   ᠳ᠂ ᠨᠠᠮᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
   ᠴᠦ᠊᠂ ᠪᠣᠯᠤᠳᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ

  ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ <br>ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ <br>ᠰᠣᠨᠢᠨ <br>ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ

     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ <ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ>᠂ <ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ>᠂ <ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ>᠂ <ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠯ>᠂ <ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ>᠂ <ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ>᠂ <ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ>᠂ <ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ>᠂ <ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ>᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠣᠶᠤᠳᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠣᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

    ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
     <<ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ>> ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ 1997 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 500 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠰᠢᠯᠢᠨᠬᠣᠲᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ
      
᠅ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠩ
᠅ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
᠅ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
᠅ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠧᠭ᠍ᠨᠢᠭ᠌
᠅ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ
᠅ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ
᠅ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ
᠅ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
᠅ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ
 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ
 ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ
᠅ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ
᠅ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
᠅ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
᠅ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠢᠢᠲ
᠅ ᠲᠠᠯᠴᠢᠷ
᠅ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
᠅ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
᠅ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠤ ᠲᠠᠪᠴᠢᠩ
᠅ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ
 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ
 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
 ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢᠢᠯᠦᠮᠡᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠦ᠌ᠪ
 ᠣᠳᠣ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ )
᠅ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
᠅ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ
 ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳ
᠅ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠣᠯᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    <<ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ>> ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

    ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ   

  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ : info@oturchid.com

ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ
ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ