ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ

    2012 ᠣᠨ ᠪ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 23 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠬᠢ 2 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠮᠢᠨᠫᠦᠷᠠᠽᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠨᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠭᠦᠷᠥᠯᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠴᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠦ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠬᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠭ᠊ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠨᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠵᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃    ----- ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ -----
    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------