ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ

    6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 15 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2013 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃
    ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 15 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ
                    ᠦᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ
    ᠭᠠᠵᠠᠷ : ᠺᠠᠱᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌
    ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ: 080-4200-2986 (ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠶᠠᠷ)

                         ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ
                          2013 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 6 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------