ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ :
    ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ? ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠨᠥ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠥ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠪᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠵᠢ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 9᠂ 10 ᠤ᠋ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠃
    ᠮᠢᠨᠥ ᠤᠳᠠᠰᠤ : 090-6419-5578

                         ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ
                          2013 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 19 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------