ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ

    ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

        ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 2012 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 23 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ
                        ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ
        ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠺᠠᠱ᠋ᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮᠢᠨᠫᠦᠷᠠᠽᠠ (市民プラザ)    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------