ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ

    2012 ᠣᠨ ᠪ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠪᠣᠯᠤᠨ 4 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

            ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ : 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 11 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ
            ᠭᠠᠵᠠᠷ : ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ
                            ( ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠ )


                 ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ
                 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------