ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ

    2012 ᠣᠨ ᠪ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠃
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ : 2012 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

※ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
※ ᠲᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠲᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

                            2012 ᠣᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 7 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------