ᠨᠠ᠊᠂ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》 ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

    ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠ᠊᠂ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ 》 ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠢᠭᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ 〈 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ 〉᠂ 〈 ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ 〉 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ 〈 ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 〉 ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

         ᠭᠠᠵᠠᠷ : ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ
         ᠴᠠᠭ : 2014 ᠤᠨ ᠤ᠋ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 6 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 16:00~18:00
         ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ : ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ 080-6-3697-5745
                             ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠠᠶᠠᠷ 080-4200-2986
                             ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ 080-3243-3623
                             ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ 090-9151-9930

                         ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ
                         2014 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 1 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ

    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------