ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ

    2013 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 16 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 21 ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠣᠳᠠᠳ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃    ----- ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ -----
    -------------- ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --------------