ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
            ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
 2002 ᠣᠨ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠥᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᡁᠢ ᠷᠦᠩ
 2003 ᠣᠨ ᡁᠢ ᠷᠦᠩ ᠰᠣᠶᠤᠯᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
 2004 ᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠯᠮᠠᠰᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 2005 ᠣᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰᠪᠠᠲᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 2006 ᠣᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ
 2007 ᠣᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠰᠡᠴᠡᠨ
 2008 ᠣᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠣᠯᠢ
 2009 ᠣᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 2010 ᠣᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
 2011 ᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠡᠤ ᠮᠢᠨ ᠹᠦ᠂ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨ
 2012 ᠣᠨ ᠡᠤ ᠮᠢᠨ ᠹᠦ ᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠪᠣᠯᠤᠳ
 2013 ᠣᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠯᠢᠨ ᠢᠦᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ

          ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ